لیست محصولات با دهانه 28
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 23.00 گرم 28 mm Alaska 3-start 111.00 میلی متر 24.85 میلی متر A
2 26.50 گرم 28 mm Alaska 3-start 111.00 میلی متر 24.85 میلی متر A
3 31.50 گرم 28 mm Alaska 3-start 143.00 میلی متر 24.50 میلی متر A
4 35.00 گرم 28 mm Alaska 3-start 143.00 میلی متر 24.50 میلی متر A

Aمحصولات مرتبط