لیست محصولات با دهانه 28
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 13.25 گرم 28mm-PCO1810 74.40 میلی متر 19.00 میلی متر A
2 14.15 گرم 28mm-PCO1810 80.00 میلی متر 19.80 میلی متر A
3 17.00 گرم 28mm-PCO1810 90.00 میلی متر 19.50 میلی متر A
4 19.00 گرم 28mm-PCO1810 86.00 میلی متر 22.20 میلی متر A
5 21.00 گرم 28mm-PCO1810 92.00 میلی متر 20.40 میلی متر A
6 22.00 گرم 28mm-PCO1810 95.00 میلی متر 22.20 میلی متر A
7 23.00 گرم 28mm-PCO1810 95.00 میلی متر 22.20 میلی متر A
8 26.50 گرم 28mm-PCO1810 115.00 میلی متر 24.00 میلی متر A
9 27.50 گرم 28mm-PCO1810 116.00 میلی متر 24.85 میلی متر B
10 31.50 گرم 28mm-PCO1810 130.00 میلی متر 24.22 میلی متر B
11 33.00 گرم 28mm-PCO1810 130.00 میلی متر 24.22 میلی متر B
12 34.00 گرم 28mm-PCO1810 130.00 میلی متر 25.30 میلی متر B
13 36.00 گرم 28mm-PCO1810 130.00 میلی متر 25.30 میلی متر B
14 37.00 گرم 28mm-PCO1810 150.00 میلی متر 25.00 میلی متر B
15 37.00 گرم 28mm-PCO1810 129.00 میلی متر 25.60 میلی متر B
16 40.00 گرم 28mm-PCO1810 150.00 میلی متر 25.00 میلی متر B
17 41.00 گرم 28mm-PCO1810 128.00 میلی متر 25.73 میلی متر B
18 41.00 گرم 28mm-PCO1810 138.00 میلی متر 26.51 میلی متر C
19 42.00 گرم 28mm-PCO1810 138.00 میلی متر 26.51 میلی متر C
20 44.00 گرم 28mm-PCO1810 140.00 میلی متر 27.22 میلی متر C
21 45.00 گرم 28mm-PCO1810 144.00 میلی متر 27.18 میلی متر C
22 52.00 گرم 28mm-PCO1810 148.00 میلی متر 26.98 میلی متر C

C

B

Aمحصولات مرتبط