– پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن.

– گواهینامه ISO 9001.

– پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

– پروانه ساخت و تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.